Monthly Archives: January 2013

On 21st of January 2013 the representatives of ITTI Ltd. took part in a seminar organized by the Centre for Political Research at the University of Warsaw and Cognitum and Laboratory of Modern Methods of Forecasting and Political and Socio-Economic Simulations. The seminar was entitled “The use of computer modeling in political governance.” During the four-hour meeting the following issues were discussed: Computer modeling – between theory and practice, Simulations in the regulatory impact assessment – a case study of maternal EU directive, Dilemmas of forecasting and international simulations, Modern solutions for crisis management, Use of simulation in the public administration activities. The seminar was an opportunity to get acquainted with the activity of the competitors on the market of computer modeling and simulation. During the off the record meetings the ITTI’s team managed to present the principles and instill the PROCeed ideas to the representatives of business, research industry …

Read more

21 stycznia 2013 roku przedstawiciele firmy ITTI wzięli udział w seminarium organizowanym przez Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Cognitum oraz Laboratorium Nowoczesnych Metod Prognoz i Symulacji Polityczno-Społeczno-Gospodarczych pt.  “Wykorzystanie modelowania komputerowego w zarządzaniu politycznym”. W trakcie czterogodzinnego spotkania poruszono następujące kwestie: Modelowanie komputerowe – między teorią a praktyką, Symulacje w obszarze oceny skutków regulacji – studium przypadku dyrektywy macierzyńskiej UE, Dylematy prognozowania i symulacji międzynarodowych, Nowoczesne rozwiązania dla zarządzania kryzysowego, Wykorzystanie symulacji w działaniu administracji publicznej. Seminarium było okazją do zapoznania się z działalnością konkurencji na płaszczyźnie modelowania komputerowego i symulacji. W kuluarach udało się przedstawić założenia PROCeed oraz zaszczepić ideę wśród  środowisk biznesowo-administracyjno-naukowych.

On 11th  of January 2013 the PROCeed product and educational decision-making game “Flood” were presented at the Faculty of Material Processing and Safety Engineering  at the Technological University in Czestochowa. The University organizer of the meeting was Mr. Wieslaw Kulma.  The meeting was attended, among others, by Vice-Dean for Science Association  Marcin Knapiński and Director of the Institute of Modeling and Automation of Plastic Processing  Henryk Dyja.  The idea of ​​using decision-making games in crisis management was met with positive reaction from the university personnel.

11 stycznia 2013 r. miała miejsce prezentacja produktu PROCeed oraz edukacyjnej gry decyzyjnej pt.: “Powódź” dla Instytutu Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Częstochowskiej. Organizatorem spotkania ze strony Politechniki był dr Wiesław Kulma. W spotkaniu udział wzięli m.in. Prodziekan ds. Nauki dr hab. inż. Marcin Knapiński oraz Dyrektor Instytutu Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej prof. dr hab. inż. Henryk Dyja. Idea zastosowania gier decyzyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego spotkała się z pozytywnym odzewem kadry pedagogicznej.

With the beginning of 2013 another project associated with the PROCeed platform has started. The aim  is to develop a tool called Training – Analytical Crisis Management Simulator (TASK). The project is funded by the National Centre for Research and Development. The tool will use simulation techniques to present a hypothetical emergency situation, based on computer modeling of the environment, risks, objects of protection, phenomena, behaviour and anti-crisis proceedings.  TASK will enable practicing decision-making, problem-solving and analysis of procedures effectivenes in a simulated emergency situation. The project will last two years, until December of 2014.

Z początkiem 2013 roku wystartował kolejny projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju związany z wykorzystaniem platformy PROCeed. Ma on na celu przygotowanie narzędzia o nazwie TASK (Treningowo-Analityczny Symulator Zarządzania Kryzysowego). Narzędzie TASK będzie wykorzystywało techniki symulacyjne do przedstawienia hipotetycznej sytuacji kryzysowej, wykorzystując komputerowe modele otoczenia, zagrożeń, przedmiotu ochrony, zjawisk, zachowań i model postępowania antykryzysowego. TASK będzie umożliwiał ćwiczenie rozwiązywania problemów decyzyjnych oraz analizę skuteczności realizacji planów postępowania w symulowanej sytuacji kryzysowej. Projekt potrwa dwa lata, do grudnia 2014 roku.

6/6