Monthly Archives: September 2012

XXVIIIth National Symposium on Telecommunications and Computer Networks 2012 was held from 12th  to 14th of September 2012 at the Institute of Communications in National Institute for Research. The leitmotif of the Symposium was: „Towards the New Generation Network”. Symposium was held under the auspices of the Committee of Electronics and Telecommunications of Sciences. National Symposium on Telecommunications and Computer Networks is a traditional annual meeting place for the representatives of scientific community, industry and operators working in telecommunications and ICT.  At the Symposium working issues of the various centers and companies are presented, as well as the results of national and European projects,. Atmosphere of Symposium especially encourages exchange of experience, discussion, establishing contacts and joint planning of future work.

  XXVIII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2012 odbyło się w dniach 12-14 września 2012 roku w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym. Tematem przewodnim sympozjum było zagadnienie pt. “W kierunku Nowych Generacji Sieci”. Sympozjum odbyło się pod patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki jest od wielu lat tradycyjnym, corocznym miejscem spotkań środowiska naukowego, przemysłowego i operatorów sieci pracujących w dziedzinie telekomunikacji i teleinformatyki.  Podczas Sympozjum przedstawiane są zagadnienia, nad którymi pracują poszczególne ośrodki jak również, zwłaszcza w ostatnich latach, krajowe i europejskie projekty. Szczególna atmosfera towarzysząca Sympozjum sprzyja wymianie doświadczeń, dyskusji, nawiązaniu kontaktów i planowaniu wspólnych przyszłych przedsięwzięć.

On 13th of September 2012 ITTI team took part in the 17th  edition of the seminar “Crisis Management and Rescue Services – A Review of GIS Applications In Crisis Management And Rescue Services. The Seminar was another opportunity to present the results of our work.

13 września 2012 roku nasz zespół wziął udział w XVII edycji seminarium z cyklu “Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo – przegląd zastosowań GIS w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie”. Była to kolejna okazja na zaprezentowanie dotychczasowych efektów naszej pracy.

4/4