Blog

The aim of the STAS Project (Rapid Development of  Simulation Applications System) is to develop methodology, manufacturing process and information tools enabling rapid development of simulation applications by people without advanced technical knowledge. Prepared methodology will enable experts to create knowledge bases containing situations models and scenarios relating decision-making processes. The project will last two years, until the March 2014. Celem projektu STAS (System szybkiego tworzenia aplikacji symulacyjnych) na potrzeby analizy i ćwiczeń w oparciu o platformę PROCeed jest opracowanie metodyki, procesu produkcyjnego i narzędzi informatycznych umożliwiających samodzielne, szybkie i wydajne tworzenie aplikacji symulacyjnych przez osoby nie posiadające zaawansowanej wiedzy informatycznej. Przygotowana metodyka umożliwi ekspertom tworzenie baz wiedzy zawierających modele konkretnych sytuacji oraz scenariuszy charakterystycznych procesów decyzyjnych. Projekt potrwa dwa lata, a więc do marca 2014 roku.

A new educational decision-making game „Flood” was created by ITTI ltd.  The game is localized in two counties of Słupca District, where the Warta river overflows. Players impersonate Mayor of the Słupca District, duty officer and analyst – the members of the District Crisis Management Team.  The aim of the players is to control the situation and minimize the losses caused by flooding.  The game was developed with participation of Crisis Management Department of Wielkopolska Regional Office. . Powstała nowa edukacyjną gra decyzyjna pt. „Powódź”. Miejscem akcji są dwie gminy powiatu słupeckiego,  gdzie rzeka Warta występuje z brzegów. Gracze wcielają się w rolę starosty powiatu słupeckiego, dyżurnego oraz analityka – członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Celem graczy jest próba opanowania sytuacji i zminimalizowania strat spowodowanych powodzią. Gra opracowana  jest przy współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. .

Opis aplikacji: Wysoki stan Warty w jej górnym biegu wymusza zwiększenie zrzutu wody ze zbiornika w Jeziorsku.Warta występuje z brzegów, powodując powódź na terenie doliny pyzdersko-konińskiej. Skutkami powodzi są podtopienia okolicznych terenów, problemy komunikacyjne, uszkodzenie wałów przeciwpowodziowych, pojawianie się plagi owadów i gryzoni, konieczność ewakuacji ludzi oraz zwierząt i zagrożenie ich życia. Zespoły zarządzania kryzysowego podejmują działania, aby opanować sytuację i zminimalizować straty spowodowane powodzią. Gracze wcielają się w role Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, dwóch zespołów szczebla powiatowego oraz trzech zespołów szczebla gminnego z terenu województwa wielkopolskiego. Grający mają za zadanie rozwiązać ponad 100 problemów poprzez podjęcie trafnej decyzji i, w konsekwencji, wybór odpowiedniej opcji postępowania. Cechy szkolenia: zróżnicowanie wariantów zakończenia gry, zależnie od decyzji podjętych przez członków zespołów zarządzania kryzysowego, zobrazowanie sytuacji powodziowej na cyfrowych mapach terenu, zarządzanie dostępnymi siłami i środkami województwa, powiatów oraz gmin zgodnie z ich przeznaczeniem, uwzględnienie wpływu powodzi na obiekty środowiska (np. liczbę zalanych budynków w…

Czytaj dalej

W dniu 21 września 2011 roku odbyła się konferencja Security Research Conference, w której udział wzięła ekipa ITTI. Po raz szósty przedstawiciele świata polityki, nauki, przemysłu i użytkownicy końcowi z całej Europy mieli okazję spotkać się i dyskutować na temat rozwiązań prawnych, technologicznych i organizacyjnych mogących sprostać wyzwaniom przed jakimi stoi dziś bezpieczeństwo publiczne. Konferencji towarzyszyła Wystawa Naukowo – Przemysłowa, Pokaz Technologiczny, Sesja Plakatowa oraz Oficjalna Kolacja w Centrum Nauki Kopernik. O skali przedsięwzięcia świadczą liczby: – 640 gości z kraju i zagranicy; – 60 prelegentów; – 23 akredytowanych dzienikarzy; – 17 wystawców (40 osób)

 Z końcem lipca 2011 zakończył się projekt Symulator. Efektem trzech lat prac jest m.in. platforma PROCeed pozwalająca na budowanie modeli sytuacji i postępowania, uruchamianie ich w trybie gry szkoleniowej lub w trybie analizy.

13 czerwca 2011 roku ekipa ITTI udała się do Izraela, aby zaprezentować symulator PROCeed.

The presentation of the simulation application „Train crash” for the Institute of Logistics and Warehousing in Poznan took place on 25th of May 2011.25 maja 2011 roku odbyła się prezentacja „Katastrofy kolejowej” dla Instytutu Logistyki i Magazynowania.

11 maja br. odbyła się prezentacja dla przedstawicieli poznańskiej ekspozytury Polskich Linii Kolejowych S.A. nowej gry decyzyjnej pt. „Katastrofa kolejowa”.  Akcja gry rozgrywa się na przejeździe kolejowym w Kobylnicy koło Poznania, gdzie dochodzi do kolizji autokaru i pociągu towarowego. Gra została opracowana przy udziale firmy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W ramach projektu powstało nowa gra decyzyjna pt. „Katastrofa kolejowa”.  Akcja gry rozgrywa się na przejeździe kolejowym w Kobylnicy koło Poznania, gdzie dochodzi do kolizji autokaru i pociągu towarowego. Gra została opracowana przy udziale firmy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Description: At railroad crossing in Kobylnica near Poznan a bus collides with freight train. The participants of the collision are: bus driver, 25 passengers and engine driver. Railway and train services conduct actions regarding life protection of the wounded, securing the accident place and reparation.  The effects of the crash are: substantially damaged bus, derailment of the train and damage to its freight, chemical spill, destruction of the railway infrastructure, death of two people, many people injured, railroad blockage and train traffic disruption. The players impersonate: Movement Dispatcher, Line Dispatcher and Dispatcher in the Railways Department.  The aim is to solve more than 20 problems by making right decisions and as a consequence, selecting  appropriate management options. Features of the training: diversity of the end game options, depending on the decisions made by the members of the Railways Department, train crash visualization on digital, topographic maps, resources management in order…

Czytaj dalej

60/61