Blog

Demonstration of new technologies supporting knowledge bases in Commanding Support Systems in the Polish army was a culmination of Communication and Information Technology Workshop „ASTER 12” organized by the Commander of Centre for Support  Mobile Commanding Systems. Demonstration took place in Military Training Area Center for Land Forces in Żagań from 8th  to 12th of  October 2012.  Companies related to the defence industry presented their proposals in the new technologies area. For the second time ITTI Ltd. had the opportunity to present  its potential regarding field of national defence. This time, the company has showed three innovative solutions: – PROCeed simulation platform and designed for the platform training packages, including  military tactics training application – LIMA2 system supportingt acquisition, analysis and implementation of experience collected in ongoing military missions, and – telecommunication solution – an „intelligent switch”, which enables automatic selection of communication links in case of disruption in order…

Czytaj dalej

  XXVIII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2012 odbyło się w dniach 12-14 września 2012 roku w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym. Tematem przewodnim sympozjum było zagadnienie pt. „W kierunku Nowych Generacji Sieci”. Sympozjum odbyło się pod patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki jest od wielu lat tradycyjnym, corocznym miejscem spotkań środowiska naukowego, przemysłowego i operatorów sieci pracujących w dziedzinie telekomunikacji i teleinformatyki.  Podczas Sympozjum przedstawiane są zagadnienia, nad którymi pracują poszczególne ośrodki jak również, zwłaszcza w ostatnich latach, krajowe i europejskie projekty. Szczególna atmosfera towarzysząca Sympozjum sprzyja wymianie doświadczeń, dyskusji, nawiązaniu kontaktów i planowaniu wspólnych przyszłych przedsięwzięć.

13 września 2012 roku nasz zespół wziął udział w XVII edycji seminarium z cyklu „Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo – przegląd zastosowań GIS w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie”. Była to kolejna okazja na zaprezentowanie dotychczasowych efektów naszej pracy.

Firma Gartner w opublikowanym w 2012 roku raporcie, prezentującym rozwój nowych technologii, umieściła grywalizację niemalże na samym szczycie swojego rankingu. Oznacza to, że temat zastosowania gier (także w edukacji) zbliża się do kulminacyjnego punktu swojej popularności. Rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że oto mamy do czynienia z tzw. pokoleniem Y, które coraz więcej czasu poświęca grom, coraz chętniej uczy się poprzez wykorzystanie gier. Aktywnie i w każdej dziedzinie życia korzysta z nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych.

The aim of the STAS Project (Rapid Development of  Simulation Applications System) is to develop methodology, manufacturing process and information tools enabling rapid development of simulation applications by people without advanced technical knowledge. Prepared methodology will enable experts to create knowledge bases containing situations models and scenarios relating decision-making processes. The project will last two years, until the March 2014. Celem projektu STAS (System szybkiego tworzenia aplikacji symulacyjnych) na potrzeby analizy i ćwiczeń w oparciu o platformę PROCeed jest opracowanie metodyki, procesu produkcyjnego i narzędzi informatycznych umożliwiających samodzielne, szybkie i wydajne tworzenie aplikacji symulacyjnych przez osoby nie posiadające zaawansowanej wiedzy informatycznej. Przygotowana metodyka umożliwi ekspertom tworzenie baz wiedzy zawierających modele konkretnych sytuacji oraz scenariuszy charakterystycznych procesów decyzyjnych. Projekt potrwa dwa lata, a więc do marca 2014 roku.

A new educational decision-making game „Flood” was created by ITTI ltd.  The game is localized in two counties of Słupca District, where the Warta river overflows. Players impersonate Mayor of the Słupca District, duty officer and analyst – the members of the District Crisis Management Team.  The aim of the players is to control the situation and minimize the losses caused by flooding.  The game was developed with participation of Crisis Management Department of Wielkopolska Regional Office. . Powstała nowa edukacyjną gra decyzyjna pt. „Powódź”. Miejscem akcji są dwie gminy powiatu słupeckiego,  gdzie rzeka Warta występuje z brzegów. Gracze wcielają się w rolę starosty powiatu słupeckiego, dyżurnego oraz analityka – członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Celem graczy jest próba opanowania sytuacji i zminimalizowania strat spowodowanych powodzią. Gra opracowana  jest przy współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. .

Opis aplikacji: Wysoki stan Warty w jej górnym biegu wymusza zwiększenie zrzutu wody ze zbiornika w Jeziorsku.Warta występuje z brzegów, powodując powódź na terenie doliny pyzdersko-konińskiej. Skutkami powodzi są podtopienia okolicznych terenów, problemy komunikacyjne, uszkodzenie wałów przeciwpowodziowych, pojawianie się plagi owadów i gryzoni, konieczność ewakuacji ludzi oraz zwierząt i zagrożenie ich życia. Zespoły zarządzania kryzysowego podejmują działania, aby opanować sytuację i zminimalizować straty spowodowane powodzią. Gracze wcielają się w role Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, dwóch zespołów szczebla powiatowego oraz trzech zespołów szczebla gminnego z terenu województwa wielkopolskiego. Grający mają za zadanie rozwiązać ponad 100 problemów poprzez podjęcie trafnej decyzji i, w konsekwencji, wybór odpowiedniej opcji postępowania. Cechy szkolenia: zróżnicowanie wariantów zakończenia gry, zależnie od decyzji podjętych przez członków zespołów zarządzania kryzysowego, zobrazowanie sytuacji powodziowej na cyfrowych mapach terenu, zarządzanie dostępnymi siłami i środkami województwa, powiatów oraz gmin zgodnie z ich przeznaczeniem, uwzględnienie wpływu powodzi na obiekty środowiska (np. liczbę zalanych budynków w…

Czytaj dalej

W dniu 21 września 2011 roku odbyła się konferencja Security Research Conference, w której udział wzięła ekipa ITTI. Po raz szósty przedstawiciele świata polityki, nauki, przemysłu i użytkownicy końcowi z całej Europy mieli okazję spotkać się i dyskutować na temat rozwiązań prawnych, technologicznych i organizacyjnych mogących sprostać wyzwaniom przed jakimi stoi dziś bezpieczeństwo publiczne. Konferencji towarzyszyła Wystawa Naukowo – Przemysłowa, Pokaz Technologiczny, Sesja Plakatowa oraz Oficjalna Kolacja w Centrum Nauki Kopernik. O skali przedsięwzięcia świadczą liczby: – 640 gości z kraju i zagranicy; – 60 prelegentów; – 23 akredytowanych dzienikarzy; – 17 wystawców (40 osób)

 Z końcem lipca 2011 zakończył się projekt Symulator. Efektem trzech lat prac jest m.in. platforma PROCeed pozwalająca na budowanie modeli sytuacji i postępowania, uruchamianie ich w trybie gry szkoleniowej lub w trybie analizy.

13 czerwca 2011 roku ekipa ITTI udała się do Izraela, aby zaprezentować symulator PROCeed.

60/65